Projekti

PLAN ELIMINACIJE HCFC SUPSTANCI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ

Plan eliminacije HCFC supstanci koje oštećuju ozonski omotač (I faza), za period 2010-2020. god, usvojila je Vlada Crne Gore u oktobru 2010. godine. Plan je pripremila Agencija za zaštitu prirode i životne sredine u saradnji sa UNIDO-m uz finansijsku pomoć Multilateralnog fonda za implementaciju Montrealskog protokola, a osnovni cilj Plana bio je da obezbijedi postepenu eliminaciju HCFC supstanci, posebno u servisnom sektoru gdje je upotreba ovih supstanci najveća. Planom je predviđeno da se potrošnja HCFC zamrzne 2013. godine na nivou prosječne godišnje potrošnje za 2009. i 2010. godinu, i da se do 2020. godine ostvari smanjenje potrošnje za 35%.

Da bi se ostvarili ciljevi predviđeni planom realizovane  su sledeće aktivnosti:

  • Iniciranje formiranja i podrška strukovnoj organizaciji i uspostavljanje Nacionalnog koda dobre prakse,
  • Obuka i sertifikacija servisera i kompanija,
  • Poboljšanje tehničke opremljenosti u servisnom sektoru,
  • Unapređenje šeme ponovnog korišćenja rashladnih sredstava,
  • Obuka službenika zaduženih za sprovođenje zakona (Carinski službenici i ekološki inspektori),
  • Institucionalno jačanje