Projekti

PLAN ELIMINACIJE HCFC SUPSTANCI KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ (II faza)

Plan eliminacije HCFC supstanci koje oštećuju ozonski omotač (II faza) za period 2020-2025 godina usvojila je Vlada Crne Gore u maju 2020 godine. Plan je pripremila Agencija za zaštitu prirode i životne sredine u saradnji sa UNIDO-m. Osnovni cilj Plana je da omogući Crnoj Gori da smanji potrošnju i potpuno eliminiše iz upotrebe preostale količine HCFC supstanci do 2025. godine, znatno ranije od roka predviđenog Montrealskim protokolom za zemlje iz člana 5.

Planom su predviđene sledeće aktivnosti:

  • Obuka trenera u srednjim stručnim školama,
  • Obuka i sertifikacija servisera rashladnih i klima uređaja,
  • Obuka službenika zaduženih za sprovođenje zakona (carinici i ekološki inspektori),
  • Poboljšanje tehničke opremljenosti u centrima za obuku,
  • Poboljšanje tehničke opremljenosti servisnog sektora,
  • Nabavka analizatora rashladnih sredstava za Carinske službenike,
  • Unapređenje sistema prikupljanja i ponovne upotrebe rashladnih sredstava,
  • Podrška udruženju servisera rashladne i klima tehnike i ažuriranje Koda dobre prakse i
  • Institucionalno jačanje.