PLAN KONAČNE ELIMINACIJE HLOROFLOROUGLJOVODONIKA (CFC-A)

  • Current Status of the Project:
  • Project Starting Date:
  • Project Completion Date:
  • Project Organizer:
  • Project Categories:

PLAN KONAČNE ELIMINACIJE HLOROFLOROUGLJOVODONIKA (CFC-A)

Osnovni cilj plana je da obezbijedi blagovremeno, održivo, isplativo i ubrzano eliminisanje CFC predviđeno Montrealskim protokolom. U tom smislu plan predviđa: uvođenjem sistema rekuperaciju i recikliranje rashladnih fluida, obuke servisera i obuke carinskih službenika. Sistem rekuperacije i recikliranja će omogućiti Crnoj Gori da i poslije 1. januara 2010. god., održava i servisira uređaje koji sadrže CFC supstance, a koji još uvijek nisu povučeni iz upotrebe. Obukom servisera, postojećih i budućih, predviđeno je uvođenje održivog sistema obrazovanja za tehničare-servisere u srednjim stručnim školama, obučavanje tehničara-servisera za dobre poslovne običaje u servisiranju, upoznavanje sa mogućnostima korišćenja alternativnih rashladnih medijuma, rukovanje rekuperisanim rashladnim fluidima

U cilju otkrivanja supstanci koje oštećuju ozonski omotač, pored obuke carinskih službenika, Upravi Carina će biti distribuirani uređaji za identifikaciju supstanci za sve velike punktove ulaska u zemlju.