Aktuelnosti

ODRŽANA RADIONICA „KIGALI AMANDMAN NA MONTREALSKI PROTOKOL O SUPSTANCAMA KOJE OŠTEĆUJU OZONSKI OMOTAČ”

U Podgorici je 21. i 22. januara 2019. godine, u organizaciji Agencije za zaštitu prirode i životne sredine u saradnji sa UNIDO-om, održana radionica „Kigali amandman na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač”, kao dio aktivnosti u okviru projekta „Aktivnosti na smanjenju potrošnje HFC supstanci “.

Cilj održavanja ove radionice je predstavljanje Kigali amandmana koji je Skupština Crne Gore, Zakonom o potvrđivanju Amandmana na Montrealski prokokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač, usvojila na sjednici održanoj 28. decembra 2018. godine.

Učesnici radionice su bili predstavnici Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, Ministarstva održivog razvoja i turizma/ Direktorat za klimatske promjene i mediteranske poslove, Ministarstva ekonomije/ Direktorat za energetsku efikasnost, Instituta za standardizaciju Crne Gore, Uprave za inspekcijske poslove, Uprave Carina, Centra za stručno obrazovanje, Privredne komore, Inženjeske komore/ Strukovna komora mašinskih inženjera, te predstavnici preduzeća iz sektora klimatizacije i hlađenja. Radionica „Kigali amandman na Montrealski protokol o supstancama koje oštećuju ozonski omotač” je podijeljena na šest sesija tokom kojih su učesnici imali priliku da se bliže upoznaju sa: opštim aspektima Kigali amandmana, smanjenjem potrošnje HFC supstanci, regulatornom okviru, benefitima i politikama za njegovu implementaciju, pregledom EU F gas regulative o florovanim gasovima, dostupnim tehnologijama u procesu smanjenja potrošnje HFC supstanci, alternativnim rashladnim fluidima sa niskim GWP potencijalom u različitim sektorima hlađenja i klimatizacije, kao i sa sigurnosnim standardima u ovoj oblasti i energetskoj efikasnosti u kontekstu Kigali amandmana. Pored toga, učesnicima radionice su pružene i bliže informacije o radu Agencije za zaštitu prirode i životne sredine koje se, između ostalog, odnose na: aktivnosti na smanjenju potrošnje HFC supstanci pod Kigali amandmanom, dosadašnjim iskustvima i daljim koracima u implementaciji zakonodavstva i projekata za implementaciju Montrealskog protokola u Crnoj Gori. Takođe, ovom prilikom, predstavnici Ministarstva ekonomije/ Direktorat za energetsku efikasnost su bliže predstavili transpoziciju EU propisa o eko-dizajnu i energetskom označavanju u Crnoj Gori, dok je izlaganjem od strane predstavnika Instituta za standardizaciju Crne Gore ukazano na značaj standardizacije u oblasti klimatizacije, grijanja i hlađenja.

Pored prestavnika iz Crne Gore na radionici su učestvovali i konsultanti UNIDO-a gdin Berdn Kaltenbrunner i gđa Nataša Kočova, kao i gdin Marino Grozdek profesor na Fakultet strojarstva i brodogradnje (Zagreb, Hrvatska). Oni su kroz prezentacije, iskustva i dobre primjere iz prakse, kao i diskusiju sa učesnicima radionice istakli buduće aktivnosti koje će doprinijeti unapređenju i implementaciji propisa u Crnoj Gori, kako nacionalnih tako i međunardnih.